رنگ استخری بر پایه اپوکسی

رنگ استخری بر پایه اپوکسی

رنگ استخری بر پایه اپوکسی اين نوع رنگ استخری بر پايه اپوكسي و كاتاليست همگن با آن رنگ استخری ساخته شده است . مواد افزودني هادنر آن باعث گيرايش سريع رنگ استخری اپوكسي گرديده و زمان بهره برداري از اين …