فشار منفی و تاثیر آن بر رنگ استخری

فشار منفی و تاثیر آن بر رنگ استخری

رنگ استخری

در ساختار استخر هایی که به صورت مهندسی ساخته شده و انحصارا با مواد سنتی بدون افزودنی های مجاز بتن و مواد آب بندی بتن توسط معماران بدون دانش فنی ساخته شده است عمدتا بحث فشار منفی قابل رویت می باشد. فشار منفی عملا به ورود آب خارج از سیستم  به داخل کاسه استخر اطلاق می شود که عمدتاً به علت تجمیع آب باران و برف و سفره های زیر زمینی می باشد. اذعان به این موضوع که خاک محل احداث استخر کاملا خشک می باشد از لحاظ مهندسی خاک رد شده می باشد  چرا که خاک دور کاسه  استخر همیشه دارای مقدار زیادی رطوبت بوده که در معرض فشار خاک میل به خروج از دیواره استخر را می نماید و عملا این بخارات آب قابل رویت نمی باشد تا زمانی که منجر به حباب شدن رنگ استخری یا مواد آب بندی بتن گردد. در مواردی مشاهده شده است فشار آب در حالت منفی آنقدر زیاد می باشد که به صورت جاری از دیواره ها و خصوصا کنج ها و زوایای استخر قابل رویت می باشد. در این حالت و در صورتی که استخر با بتن  مسلح ساخته شده باشد تا حدود زیادی قابل رفع می باشد ولی در صورتی که استخر با سیمان و بلوک و سنگ و آجر ساخته شده باشد عملا به صورت قطعی قابل رفع نمی باشد چرا که بافت بتن می تواند مواد فشار منفی را با خود تحمل نماید ولی بافت سیمان این قابلیت را ندارد. بنابراین رطوبت و آب از بافت سیمانی عبور کرده و رنگ استخری را از روی بدنه سیمان استخری بلند می کند و مهار آب های زیر زمینی انجام نپذیرد ادامه خواهد داشت و مکراراً منجر به صدمه دیدن رنگ استخری ومواد آب بندی استخر می شود.

بهترین روش برای آب بندی استخری که توسط سیمان و بلوک سنگی ساخته شده است در مقابل تنش های فشار منفی استفاده از سیمان پلیمری می باشد. سیمان پلیمری که با رنگ استخری پلیمری پایه شیمیایی یکسانی دارد می تواند تا مدتی از بروز فشار منفی جلوگیری نماید ومنجر به محافظت از رنگ استخر گردد.

جهت استفاده از سیمان  پلیمری و نحوه نگهدری از  رنگ استخری با کارشناس مجموعه در تماس باشید.