رنگ استخر پلیمری

رنگ استخر پلیمری ( نسل جدید )

رنگ استخری پلیمری

 

رنگ استخر پلیمری که از پلیمرهای های بسیار مقاوم تک جزئی ساخته شده یکی از بهترین انواع رنگ استخری برای اجرا توسط افراد غیر ماهر می باشد. روش آسان استفاده از رنگ استخری پلیمری تک جزئی بسیار آسان بوده و نیاز به تخصص خاص نمی باشد. اقتصادی بدون استفاده از رنگ استخر پلیمری باعث ترغیب مصرف کنندگان رنگ استخر جهت استفاده عمومی آن گردیده است . آب بندی استخر توسط رنگ استخری پلیمری بسیار آسان بوده و در صورتی که رنگ استخری قبلی پایه آب بوده باشد می توان به راحتی آن را روی دیواره و کف استخر اجرا نمود. میزان مصرف پایین آن و سریع بودن زمان بهره برداری از استخر بسیار قابل توجه می باشد. عایق بندی استخر توسط رنگ استخری پلیمری می تواند استخر را از گزند اثرات مخرب نشتی آب حفظ نماید.